Εξωμήτριος κύηση

Εξωμήτριος κύηση ή έκτοπος κύηση, είναι η κύηση η οποία δεν αναπτύσσεται στη μητρική κοιλότητα αλλά σε άλλη θέση στο γυναικείο γεννητικό σύστημα με συνηθέστερη τη σάλπιγγα.

Η αντιμετώπιση της εξωμητρίου κύησης είναι καταρχάς φαρμακευτική. Στις περιπτώσεις που δεν ανταποκρίνεται στη φαρμακευτική αγωγή ή παρουσιάζεται επιπλοκή, ρήξη ή αιμορραγία, τότε αντιμετωπίζεται χειρουργικά.

Η χειρουργική αντιμετώπιση συνίσταται στη λαπαροσκοπική αφαίρεση του κυήματος μετά της πάσχουσας σάλπιγγας.